about us

” Dilion Educational technology taking learning to the next level ” บริษัท ดิลิออน จำกัด ยึดหลัก ” ริเน็น ” เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ใช้ความจริงใจและมีความต้องการสร้างคุณภาพการศึกษาที่ดีให้กับสังคมไทย มีความยึดมั่นเสมอว่า ” การศึกษาคือรากฐานของการสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ” ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่นนัล เทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สืบเนื่องมาจาก ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่น บริษัท ดิลิออน จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสนับสนุนปณิธานและภารกิจของพี่ๆศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลน้องๆที่มาเรียนที่ประเทศจีน โดยไม่คิดค่าตอบแทนมากกว่า 6 ปี ต่อมามีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท เพื่อให้เป็นรูปแบบองค็กรที่มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฏหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ดังนั้นปณิธานของดิลิออน คือการสนับสนุนทางการศึกษาของน้องๆคนไทย รวมถึงน้องๆในอาเซียนในการเรียนเข้ามาเรียนที่ประเทศจีน โดยไม่คิดค่าดำเนินการเพิ่มและค่าใช้จ่ายหลักๆในการเรียนทั้งหมดน้องๆชำระโดยตรงด้วยตนเองที่ประเทศจีน  น้องๆหลายคนสอบถามว่า “พี่ๆทำไมค่าใช้จ่ายถูกจังคะ แล้วพี่ได้อะไร ” พี่ๆได้รายได้จากการช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยและดูแลน้องๆโดยทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ 10 เปอร์เซ็นของค่าเรียน หักภาษี 20 เปอร์เซ็นถูกต้องตามกฏของประเทศจีน ดังนั้นพี่ๆมีรายได้จากส่วนนี้เพื่อมาช่วยสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา และเป็นโอกาสให้น้องๆได้ไปเรียนต่อที่ประเทศในราคาประหยัด และนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของ Dilion Education

ต่อมา ดิลิออน ได้มีการก่อตั้ง ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่นนัล เทคโนโลยี ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาจากทั่วโลก โดยการนำเข้าเทคโนโลยี ลิขสิทธิ มาพัฒนาในรูปแบบสื่อการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับน้องๆผู้เรียน โดยมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมและด้านการแพทย์ สร้างชุดการเรียนการสอนเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเรียนการสอน คุณภาพระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม 

ปัจจุบัน บริษัท ดิลิออน จํากัด เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาครบวงจรด้วยการนําเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองแก่ผู้เข้ารับบริการ พร้อมให้คำแนะนำในรูปแบบหลักสูตรที่มาพร้อมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยตอบโจทย์สู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า รับออกแบบและให้คำปรึกษาในการจัดสร้างสิ่งแวดล้อมสถานที่ ห้องเรียน แลปวิทยาศาสตร์ ที่ฝึกอบรมวิชาชีพทางอาชีวศึกษา วิศวกรรม สำนักงานจำลองที่มีความใกล้เคียงกับสถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อการฝึกอบรมฐานสมรรถนะของนิสิต นักเรียน นักศึกษา และทางบริษัทยังเป็นศูนย์ประสานงานติดต่อ ประสานงานเรื่องการศึกษา การดูงานทั้งในและต่างประเทศด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและทีมงานที่เป็นเจ้าของภาษา ทางทีมงานของบริษัทสามารถทำงานได้ทุกบทบาททั้งเป็นผู้นำด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การสอน ประสานงาน รวมถึงเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยและบริษัทสื่อการเรียนการสอนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ