South China Normal University

   华南师范大学 (เมืองกว่างโจว)

          ประวัติโดยย่อ SCNU ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม  ปี ค.ศ. 1933   เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติและประสบการณ์การสอนภาษาต่างชาติอันยาวนานและยังได้รับประกาศอย่างเป็นทางการว่า เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  จากคณะกรรมการการศึกษาของประเทศจีนในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลก ลงทะเบียนเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เช่น ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยครูแห่งจีนตอนใต้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองกวางโจว เขตเทียนเหอ การเดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี华师 (South China Normal University) มีรถโดยสารประจำทางหลายสายผ่านหน้ามหาวิทยาลัย และติดกับห้างสรรพสินค้ามากมาย

(หลักสูตรปริญญามีทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลมลฑล)

หลักสูตร

เนื้อหา

     ภาษาจีน      ระยะยาว

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 จนถึงระดับสูง หลักสูตรเน้น (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)

     ภาษาจีน      ระยะสั้น 

(เรียนแทรก)

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 จนถึงระดับสูง

** ชั่วโมงเรียนเทอมละประมาณ 18 – 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 ชม. ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00 – 12.00 น.) วิชาเลือกอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน ภาษาจีนกวางตุ้ง ***จำนวนนักเรียนต่อห้อง ประมาณ 15 – 20 คน

ภาษาจีนธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับ HSK4 เน้นเรียนคำศัพท์ทางธุรกิจ (ถ้านักเรียนเลือกเรียนน้อย มหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดคอร์ส)

ภาษาจีนเร่งรัด

(สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน)

เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีน /ติว HSK /อักษรจีน /จีนธุรกิจ

– จัดกิจกรรมร่วมกับกับนักศึกษาจีน

– จัดสอบเดือนละ 2 ครั้ง หากสอบไม่ผ่านจะต้องย้ายไปเรียนหลักสูตรธรรมดา (โดยคืนค่าใช้จ่ายตามกฎของมหาวิทยาลัย) ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัลเทอมละ 1,000 หยวน

– เรียนสัปดาห์ละ 36 คาบ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.40 – 12.00 น. และ 14.30 – 16.00 น.

วันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ เวลา 16.10 – 17.40 น.

ปริญญาตรีภาษาจีน

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีนใช้ระยะเวลา 4 ปี โดยในช่วงสองปีแรกจะสอนภาษาจีนพื้นฐาน *สามารถใช้ผล HSK4 เข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 2 และ HSK5 เข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรีได้  *สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ได้โดยไม่ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

โดยแยกเป็น สาขาเอก ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ กับการสอนภาษาจีน

 

สะดวกในการเดินทางกับทำเลใจกลางเมือง

South China Normal University: http://cicgz.scnu.edu.cn/

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน

ค่าสมัคร

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน (หยวน)

ประเภทวีซ่า

 

420 หยวน

*Non-Refund

ภาษาจีน

1 เทอม

8,600

X2

1 ปี

16,300

X1

ปริญญาตรี   ภาษาจีน

2 – 4 ปี

16,600/ปี

X1

ภาษาจีนธุรกิจ

1 เทอม

8,600

X2

ภาษาจีนเร่งรัด

1 เทอม

16,000

X2

* หมายเหตุ  X1  วีซ่านักเรียน 1 ปี และปริญญาตรี ต้องตรวจร่างกายที่กวางโจวเท่านั้น หลังจากเดินทางเข้าประเทศจีน ภายใน 30 วัน ต้องดำเนินเรื่อง resident permit วีซ่าสามารถ เข้าออกประเทศจีนได้หลายครั้ง

                    X2  วีซ่านักเรียน 120 – 180 วัน สามารถเข้าออกประเทศจีนได้ครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่ประเทศไทย (หน่วยเงินบาท)

รายการค่าใช้จ่าย

จีนธุรกิจ 1 เทอม

ภาษา 1 เทอม

ภาษา 1 ปี

เร่งรัด 1 เทอม

ปริญญาตรี

1. ค่าสมัคร   

420 หยวน

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2. ค่าเอกสารทำวีซ่าจีน 500 หยวน

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3. ค่าส่งเอกสารของ SCNU

980

980

980 980 980

4. ค่าวีซ่า ทำในกรุงเทพฯ*

1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
*วีซ่าสามารถให้บริษัทดำเนินการแทนได้โดยมีค่าดำเนินการ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (หน่วยเงินหยวน)

รายการค่าใช้จ่าย

    จีนธุรกิจ      1 เทอม

      ภาษา      1 เทอม

ภาษา 1 ปี

     เร่งรัด     1 เทอม

1. ค่าเรียน

8,600

8,600

16,300

16,000

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ

400

400

800

400

3. ค่าหอพักห้องเดี่ยว 1 เทอม

8,000

8,000

8,000

8,000

3. ค่าหอพักห้องคู่ 1 เทอม

4,200

4,200

4,200

4,200

4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ

200+

200+

400+

200+

5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit

1,400

รวม  + หอพักห้องเดี่ยว

17,200

17,200

26,900

24,600

รวม +  หอพักห้องคู่ 13,400 13,400

23,100

20,800
#ถูกสุด ด้วย ห้อง พัก 4 คน (6 เดือน) ราคา 2,700 หยวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรีภาษาจีน จ่ายที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (หน่วยเงินหยวน)

รายการค่าใช้จ่าย

ปริญญาตรี 4     ปี (ปรกติ)

ปริญญาตรี  3 ปี (แทรกชั้น)

ปริญญาตรี 2 ปี (แทรกชั้น)

เกณฑ์การแทรกระดับชั้น

ไม่ต้องมีผล HSK

HSK 4

HSK 5

1. ค่าเรียน

16,600/ปี*4

16,600/ปี*3

16,600/ปี*2

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ

800*4

800*3

800*2

3. ค่าหอพักห้องเดี่ยว 1 เทอม

8,000

8,000

8,000

3. ค่าหอพักห้องคู่ 1 เทอม

4,200

4,200

4,200

4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ

500*4

500*3

500*2

5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit

1,400

1,400

1,400

รวม  หอพักห้องเดี่ยว 

(ตลอดหลักสูตร)

81,000

63,100 45,200

รวม  หอพักห้องคู่

(ตลอดหลักสูตร)

77,200

59,300 41,400

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน

สำหรับ 1 ปี จ่ายที่มหาวิทยาลัย


23,500 23,500 23,500

 *จ่ายปีต่อปี

#ถูกสุด ด้วย ห้อง พัก 4 คน (6 เดือน) ราคา 2,700 หยวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง                                     

ระยะเวลาเปิดเรียน

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนตั้งแต่ เดือนกันยายนถึงกลางเดือนมกราคม

ภาคฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

เงื่อนไขและขั้นตอนสมัครของนักศึกษาต่างชาติ

  1. เงื่อนไขการมัครเข้าเรียน

ประเภทนักศึกษา

เงื่อนไข

เรียนภาษาจีน

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุ18 – 65 ปี สุขภาพแข็งแรง

 

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุต่ำกว่า 65 ปี ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี

*สามารถใช้ผล HSK4 เข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 2 และ HSK5 เข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรีได้

*สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ได้โดยไม่ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

โดยแยกเป็น สาขาเอก ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ กับการสอนภาษาจีน ในชั้นปีที่ 3

 

  1. เอกสารและขั้นตอนการสมัคร

ประเภท

เวลาสมัคร

เอกสารที่ต้องนำส่ง

เรียนภาษาจีน

ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน

ฤดูใบไม้ร่วง

ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่ารูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุด

ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

 

ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน

 

ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุดและใบรับรองคะแนนผลการเรียน กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (ใช้ใบรับรองจบการศึกษา รับรองระยะเวลาที่จะจบล่วงหน้า) หากไม่ใช่ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องได้รับการรับรองการแปลจากหน่วยงาน กรมการกงศุล รูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ

ตัวอย่างตารางการเรียนการสอน

 

วิชา

หมายเหตุ

วิชาบังคับ

(ช่วงเช้า วันจันทร์ – ศุกร์)

การอ่านและการเขียน, การพูด, การทำความเข้าใจ, การอ่านแบบเร่งรัด, การเขียนเชิงปฏิบัติ, ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง, เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เป็นต้น

หลักสูตรจะเน้นแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นเรียน

 วิชาเลือก

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติวสอบ HSK, ภาษากวางตุ้ง, มวยไทเก็ก 

เสียค่าใช้จ่าย

เพลงจีน, การออกเสียงภาษาจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง, ธุรกิจจีน, แบดมินตัน, การเขียนตัวหนังสือจีน, ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น

 

ผู้สนใจ ต้องทำการลงชื่อกับทางมหาวิทยาลัย ภายในครึ่งเดือนแรกของการเรียน แล้วทางมหาวิทยาลัยจึงทำการจัดตารางการเรียนการสอนภายหลัง

หอพักห้องเดี่ยว

หอพักห้องคู่

 

 

หมายเหตุ – ค่าหอพักสามารถชำระเป็นเดือนได้  ##ถูกสุด ด้วย ห้อง พัก 4 คน (6 เดือน) ราคา 2,700 หยวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

– หอพักสามารถจ่ายแยกเป็นรายเดือนได้  / – หากพักเกินกำหนดสามารถชำระเป็นรายวันได้

หอพักสามารถพักได้แค่ 1 เทอมเท่านั้น หากสมัครเรียน 1 ปี เทอมที่ 2 ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยประสานงานหอภายนอกให้

– ค่าไฟยูนิตละ 0.6 หยวน                                                             

– ค่าน้ำเฉลี่ย 10 หยวน ต่อเดือน                                                                                           

– นักศึกษาต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนเอง                                                       

– น้ำดื่มถังละ 15 หยวน

– อินเตอร์เน็ตแบบ wifi เดือนละ 30 หยวน                                                                         

– เครื่องซักผ้ารวม ซักผ้าครั้งละ 3 หยวน                      

*กรณีห้องพักเต็ม ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องหาหอพักข้างนอกมหาวิทยาลัย*

 

บริษัท ดิลิออน จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0125560021031)

  111/139 บางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. +6662-643-6868, +6681-044-8585

  FB fanpage ID: Study in Guangzhou

Line ID: @studyinguangzhou

    WeChat ID: rino_achara, Dilioncompany

www.dilionzone.com, www.guangzhouacademy.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *