Guangdong Agriculture Industry Business (AIB)

               (เมืองกว่างโจว)

           ประวัติโดยย่อ AIB เป็นสถาบันที่บุกเบิกการเกษตรของ มลฑลกว่างตุ้ง ในปี 1952 ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยม โดยกระทรวงศึกษาธิการในปี 2012 โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในกลางเมือง ในเขต เทียนเหอ มีพื้นคลอบคลุมกว่า 3,000 ไร่ และห้องสมุดขนาดใหญ่ มี หนังสือกว่า 1 ล้านเล่ม มีนักศึกษากว่า 18,000 คน การันตีด้วยรางวัลระดับชาติ 1 ใน 50 สถาบันเทคนิคที่ดีที่สุด เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการเกษตร ของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 4 ของสถาบันเทคนิคที่ดีที่สุดในกว่างตุ้ง

สถานที่ตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร เป็นศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ และ การตลาด (BTEC), เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ (BTEC) ตั้งอยู่ในเขตเมืองกว่างโจว เขตเทียนเหอ การเดินทางสะดวก ป้าย Yueken Lu Ruixinyuan มีรถโดยสารประจำทางหลายสายผ่านหน้ามหาวิทยาลัย สามารถต่อรถไฟฟ้าใต้ดินได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที มีรถบัสจากสนามบินมาจอดทุกชั่วโมง สถาบันติดกับ โรงพยาบาล โซนตลาด และห้างสรรพสินค้ามากมาย

หลักสูตร

เนื้อหา

ภาษาจีน

ระยะยาว

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง หลักสูตรเน้น (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)

ภาษาจีน

ระยะสั่น

(เรียนแทรก)

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง ควรมีพื้นฐานมาเพื่อสามารถเข้าเรียนแทรกชั้นได้
** ชั่วโมงเรียนเทอมละประมาณ 18 – 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 ชม. ช่วงเช้า (8.00 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (14.00–18.00 น.) สลับวัน เรียนภาษาจีน 4 คาบ ***จำนวนนักเรียนต่อห้อง ประมาณ 15 – 20 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับ HSK4 ขึ้นไป- จัดการเรียนการสอนร่วมกับกับนักศึกษาจีน- สามารถเลือกรายวิชาเรียนได้

– จบหลักสูตรสามารถรับใบประกาศนียบัตร พร้อมคะแนนของรายวิชานั้นๆ

หลักสูตร

วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร 2-3 ปี สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาได้ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับ HSK4- จัดการเรียนการสอนร่วมกับกับนักศึกษาจีน- สามารถเลือกสาขาที่เรียนได้

– จบหลักสูตรสามารถรับวุฒิการศึกษา วิชาชีพชั้นสูง ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ หลักสูตรภาษาจีน และประกาศนียบัตร

ค่าสมัคร

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (หยวน)

ประเภทวีซ่า

400 หยวน

*Non-Refund

ภาษาจีน 1 เทอม 8,000 X2
1 ปี 13,000 X1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 2 – 3 ปี 13,000/ปี X1
วิชาธุรกิจ (แทรก) 1 เทอม 8,000 X2
วิชาช่าง (แทรก) 1 เทอม 8,000 X2
วิชาศิลปะ (แทรก) 1 เทอม 8,000 X2
* หมายเหตุ    X1  วีซ่านักเรียน 1 ปี และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงต้องตรวจร่างกายที่กวางโจวเท่านั้น หลังจากเดินทางเข้าประเทศจีน ภายใน 30 วัน ต้องดำเนินเรื่อง resident permit วีซ่าสามารถ เข้าออกประเทศจีนได้หลายครั้ง                                                    X2  วีซ่านักเรียน 120 – 180 วัน สามารถเข้าออกประเทศจีนได้ครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่ประเทศไทย (หน่วยเงินบาท)

รายการค่าใช้จ่าย ภาษาจีน1 เทอม ภาษาจีน1 ปี วิชาธุรกิจ1 เทอม วิชาช่าง1 ปี

วิชาชีพ

ขั้นสูง

1. ค่าสมัครเรียน 400 หยวน

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2. ค่าส่งเอกสาร ของ AIB

980 980 980 980 980

3. ค่าวีซ่าทำในกรุงเทพฯ

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

4. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ (สามารถซื้อเองได้)

4,000~10,000 4,000~10,000 4,000~10,000 4,000~10,000 4,000~10,000

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่สถาบันได้โดยตรง (หน่วยเงินหยวน)

รายการค่าใช้จ่าย

ภาษาจีน1 เทอม ภาษาจีน 1 ปี วิชาธุรกิจ1 เทอม

วิชาชีพ

ขั้นสูง

(ต่อปี)

1. ค่าเรียน

8,000 13,000 8,000 13,000

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ

400 400 800 800

3. ค่าหอพักห้องคู่ 1 เทอม (4,10เดือน)

2,000 5,000 2,000 5,000

4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ

150 300 150 300

5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit

1,400 1,400

รวม

10,550 18,700 10,550 18,700

ระยะเวลาเปิดเรียน

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนตั้งแต่ เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม

ภาคฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

เงื่อนไขและขั้นตอนสมัครของนักศึกษาต่างชาติ

  1. เงื่อนไขการมัครเข้าเรียน

ประเภทนักศึกษา

เงื่อนไข

เรียนภาษาจีน

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุ 18 – 50 ปี สุขภาพแข็งแรง

หลักสูตร

วิชาชีพชั้นสูง

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุต่ำกว่า 40 ปี ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2-3 ปี*ควรมี hsk4
  1. เอกสารและขั้นตอนการสมัคร

ประเภท

เวลาสมัคร

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 

เรียนภาษาจีน

ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน

ฤดูใบไม้ร่วง

ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า

รูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุดและใบรับรองคะแนนผลการเรียน

ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ

หลักสูตร

วิชาชีพชั้นสูง

ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน

ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุดและใบรับรองคะแนนผลการเรียน กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (ใช้ใบรับรองจบการศึกษา รับรองระยะเวลาที่จะจบล่วงหน้า) หากไม่ใช่ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องได้รับการรับรองการแปลจากหน่วยงาน กรมการกงศุล รูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ

ตัวอย่างตารางการเรียนการสอน

 

วิชา

หมายเหตุ

 (ช่วงเช้า สลับบ่าย จันทร์ – ศุกร์)

การอ่านและการเขียน, การพูด, การทำความเข้าใจ, การอ่านแบบเร่งรัด, การเขียนเชิงปฏิบัติ, ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง, เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เป็นต้น หลักสูตรจะเน้นแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นเรียน
    กิจกรรม ติวสอบ HSK, ทัศนะศึกษารอบเมือง, กีฬาสี เป็นต้น

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ – ค่าหอพักสามารถชำระเป็นเดือนได้  #ถูกสุด ดีสุดในกว่างโจวแล้วว

– หอพักสามารถจ่ายแยกเป็นรายเดือนได้

– ค่าไฟประมาณ 50 หยวน ต่อเดือน

– ค่าน้ำเฉลี่ย 10 หยวน ต่อเดือน

– มีครัวส่วนกลาง ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ

– มีเครื่องซักผ้า

                           

     บริษัท ดิลิออนจำกัด จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0125560021031)

18/668 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. +6662-643-6868, +6681-044-8585

            FB fanpage ID: Study in Guangzhou

Line ID: @studyinguangzhou 

  WeChat ID: rino_achara, Dilioncompany

www.dilionzone.com

 

 

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *