อะไรคือวีซ่าประเทศจีน (วีซ่าจีน)

  วีซ่าประเทศจีนคือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ  หรือ วีซ่าทั่วไป

หน่วยงานที่ออกวีซ่าของประเทศจีน

1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำหน้าทีรับผิดชอบออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศจีน

2. กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  กระทรวงการต่างประเทศสามารถที่จะมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองระดับอำเภอขึ้นไปหรือหน่วยงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมืองและการอยู่พักอาศัย

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตปกครองพิเศษฮ่องกง: รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกของเขตปกครองพิเศษเขตฮ่องกง

4. กองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตปกครองพิเศษมาเก๊า:รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

ประเภทวีซ่าจีน

กรุณาอ่านรายละเอียด

ของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า

วัตถุประสงค์

ประเภทวีซ่า

คำอธิบายประเภทวีซ่า

การติดต่อ

การเดินทาง

การทัศนศึกษา

F

เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงานทัศนศึกษาในประเทศจีน

ธุรกิจการค้า

M

เพื่อการทำธุรกิจการค้า

การท่องเที่ยว

L

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน

ครอบครัวการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมการ

เยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร

Q1

ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่างถาวรมาแล้ว

ผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อุปการะเลี้ยงดูหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนั้น ขอเข้าอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป

สมาชิกในครอบครัว” หมายถึงคู่สมรสพ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเเละคู่สมรสของพ่อแม่

Q2

ในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 180 วัน

การเข้าเยี่ยมชม การดูงาน หรือการทำงาน การเรียนต่อในประเทศจีน ; ตลอดจนธุระส่วนตัว

การเข้าเยี่ยมชมการดูงานหรือการทำงานการเรียนต่อในประเทศจีนตลอดจน

ธุระส่วนตัว 

S1

ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว ;เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

S2

การเข้าเยี่ยมชมในช่วงระยะสั้นในประเทศจีน อันเนื่องมาจากการทำงาน  การศึกษาหรือเหตุผลอื่นๆผู้สมัครมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่อจะสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 180 วัน

“สมาชิกในครอบครัว” หมายถึงคู่สมรส พ่อแม่ บุตร  คู่สมรสของบุตร ผู้ปกครองบุตรหลาน พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลูกหลานเเละพ่อเเม่ของคู่สมรส

การทำงาน

Z

การทำงานเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศจีน

การแสดงเชิงพาณิชย์

ทำธุรกิจ

ผ่านแดน

G

เพื่อการข้ามประเทศหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

การดำเนินงานข้ามประเทศ

การบิน

การขนส่งสินค้า

C

การเดินทางการขนส่งการบินลูกเรือการจัดส่งสินค้าการเดินทางระหว่างประเทศของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้ขับยานพาหหนะขนส่งทางบก

การศึกษา

เล่าเรียน

X1

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า180 วัน

X2

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน180 วัน

ความสามารถพิเศษ

R

ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์เเต่ละเเขนง

ข้อมูลข่าวสาร

J1

นักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนมากกว่า180 วัน

J2

นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน

ตั้งถิ่นฐาน

อาศัยถาวร

D

เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน

 

https://www.visaforchina.org