เอกสารการขอวีซ่าจีน

หลักฐานสำคัญ

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) : ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า
     2. รูปถ่าย 1 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ(ฉากหลังสีขาว) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน FORM Request VISA
     3. FORM V.2013 : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน โหลดได้ที่เว็บสถานทูตจีนที่ http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/bgxz/P020131004565461972575.pdf
     4. จดหมายขอวีซ่าจากทางสถาบันการศึกษา (JW201, JW 202 ) : ตัวจริง และ สำเนา
     5. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Admission Notice)  :เป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้

หลักฐานรูปถ่าย

เนื่องจากสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้

 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป
 • รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม.
 • ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม.
 • ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม.
 • ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3 – 5 มม.
 • ระยะของภาพต้องไม่ใกล้ไปหรือไกลไป โดยระยะระหว่างดวงตาต้องไม่น้อยกว่า 60 พิกเซล
 • ห้ามใส่เสื้อสีขาว และต้องใส่เสื้อที่มีสีตัดกับพื้นหลังสีขาวชัดเจน
 • ใบหน้าตรง ดวงตาอยู่กลางรูป เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
 • สวมแว่นสายตาไร้สีได้ แต่กรอบแว่นต้องบางมากเท่านั้น หากกรอบหนาให้ถอดแว่นออก (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
 • ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งทั้งต่างหูหรือสร้อยคอ
 • ไม่หมวกบดบังศีรษะยกเว้นเหตุผลทางศาสนา
 • รูปถ่ายต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของรูปถ่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่าจีนนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในบรรดาเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียม (เอกสารไม่ต้องใช้หลักฐานการเงินเลยด้วยซ้ำ แต่คุณต้องวุ่นวายหน่อยกับรูปถ่าย) ดังนั้นเพื่อความสะดวก ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) จึงมีบริการถ่ายรูปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องภายในศูนย์ให้เลยในราคา 150 บาท/โหล

*การขอวีซ่านักเรียนไม่ต้องใช้ Statement และใบตรวจสุขภาพ